ADRES (tymczasowy) :

Pl. Tadeusza Kościuszki 1, Pokój nr 15c, 22 - 460 Szczebrzeszyn, REGON : 060000520

 

Strona główna

Historia powstania Stowarzyszenia

Wiadomości

Statut Stowarzyszenia

Władze

Deklaracja członkowska

 

 

 

 

 

 

 

STATUT

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

 

§ 1.

Stowarzyszenie Przyjaciół Szczebrzeszyna zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządowym, trwałym zrzeszeniem, działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - prawo o stowarzyszeniach 

(Dz. U. Nr 20 poz.104 z póź. zm.) oraz niniejszego statutu.

 

§ 2.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Szczebrzeszyn.

 

§ 3.

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

2. czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

 

§ 4.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu.

 

§ 5.

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 6.

Stowarzyszenie używa godła i pieczęci. Wzór godła i pieczęci ustala Zarząd Stowarzyszenia.

 

- 1 -

 

Rozdział II.

Cele i sposoby ich realizacji.

 

§ 7.

Celem Stowarzyszenia jest :

1. promowanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn w kraju i za granicą,

2. stworzenie wizerunku Szczebrzeszyna jako miasta przyjaznego turystom,

3. prace na rzecz zachowania materialnych i niematerialnych zabytków historii,

4. popieranie inicjatyw społecznych w zakresie gospodarki, sportu, kultury i turystyki,

5. budowanie wzajemnych więzi międzyludzkich,

6. rozwój świadomości obywatelskiej,

7. popieranie wszelkich działań mających na celu promowanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn.

 

§ 8.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez :

1. współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,

2. pozyskiwanie funduszy w kraju i za granicą,

3. działalność edukacyjną a szczególnie :

a) organizowanie kursów, szkoleń, wykładów i prelekcji,

b) organizowanie konferencji, seminariów i narad,

4. promocję i działania reklamowe oraz public relations mające na celu podniesienie statusu miasta Szczebrzeszyna,

5. działania charytatywne i inne jak :

a) współpraca z organizacjami społecznymi, instytucjami krajowymi i zagranicznymi, działającymi na rzecz środowisk lokalnych,

b) współpraca z organami władzy samorządowej i rządowej,

c) współpraca z organizacjami gospodarczymi,

6. działania integrujące społeczeństwo miasta i gminy Szczebrzeszyn.

 

§ 9.

Realizując swoje cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków.

Może jednak zatrudnić pracowników do prowadzenia swych spraw.

 

Rozdział III.

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki.

 

§ 10.

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :

                        a) członków zwyczajnych,

                        b) członków honorowych,

                        c) członków wspierających

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

 

§ 11.

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel Rzeczypospolitej oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który :

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

b) posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych

c) bliska jest mu idea przewodnia Stowarzyszenia,

d) złoży deklarację członkowską wraz z rekomendacjami od dwóch członków Stowarzyszenia.

 

2. 

a) małoletni w wieku 16 - 18 lat mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym, że w składzie zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

b) małoletni poniżej 16 lat mogą należeć do Stowarzyszenia bez prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu Członków oraz korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego.

 

3. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla miasta i gminy Szczebrzeszyn.

a) członek honorowy Stowarzyszenia posiada wszystkie prawa członka zwykłego, zaś w zakresie obowiązków jest on zwolniony od płacenia składek członkowskich.

b) szczególnym uprawnieniem członka honorowego jest prawo oficjalnego reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.

 

4. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową. Członek wspierający ma prawo do :

a) uczestnictwa przez swojego przedstawiciela w pracach Stowarzyszenia,

b) zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Stowarzyszenia,

c) doradztwa intelektualnego.

 

§ 12

 

1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.

2. Nadanie godności Członka Honorowego następuje przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.

 

§ 13

 

1. Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są :

a) swoją postawą i działaniami przyczynić się do wzrostu roli i znaczenia oraz dbać o jego dobre imię,

b) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,

c) przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów oraz postanowień statutu;

d) regularnie opłacać składki i ponosić inne opłaty, których wysokość określa zarząd Stowarzyszenia.

 

2. Członek zwyczajny ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności :

a) przysługuje mu czynne i bierne prawo wyborcze,

b) może wnioskować we wszystkich sprawach Stowarzyszenia,

c) korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,

d) korzystać z innych możliwości działania jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenia.

 

§ 14

 

1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez :

a) rezygnację pisemną złożoną Zarządowi,

b) wykluczenie przez Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały :

- za działalność sprzeczną ze statutem Stowarzyszenia,

- za działalność sprzeczną z uchwałami Stowarzyszenia,

- za nieusprawiedliwiony brak aktywności w pracach Stowarzyszenia (trzy kolejne nieobecności na Walnym Zgromadzeniu Członków),

- za nieuregulowanie składek członkowskich przez trzy okresy składkowe,

- z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego wyroku sądu,

c) śmierć członka.

 

2. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia, członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały, wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o możliwościach odwołania się.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 

§ 15

 

Władzami Stowarzyszenia są :

1. walne Zgromadzenie Członków,

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna.

 

§ 16

 

1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 5 lat i ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej, zgłoszonej liczby kandydatów. Na członka władz wybiera się kandydata spośród obecnych i nieobecnych członków. W przypadku nieobecności musi być pisemna zgoda. Zgromadzeni mogą postanowić o głosowaniu tajnym.

 

2. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia, uzupełnienie składów osobowych dokonuje się przez wybór na Walnym Zgromadzeniu Członków. Uzupełnienie powyższe nie może przekroczyć 1/3 liczby członków władz Stowarzyszenia.

 

§ 17

 

Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania. Zgromadzeni mogą uchwalić, że głosowanie jest tajne. 

 

§ 18

 

1. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział :

a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,

b) z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

 

2. O miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków - listem poleconym. Proponowany porządek może być zmieniony przez Walne Zgromadzenie członków.

 

§ 19

 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy :

a) uchwalenie statutu i programu działania Stowarzyszenia,

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

c) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków,

d) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,

e) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

f) uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia,

g) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu pozostałego po rozwiązaniu majątku,

h) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu,

i) nadawanie i pozbawianie godności Członka Honorowego,

j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

k) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

 

§ 20

 

1.Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia i obraduje według uchwalonego regulaminu. Członkom przysługuje prawo wniesienia na piśmie zastrzeżeń co do terminu Walnego Zgromadzenia Członków. Zarząd ustali nowy termin Walnego Zgromadzenia Członków w przypadku złożenia zastrzeżeń przez co najmniej połowę członków.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane :

a) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,

b) z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia,

c) na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.

3. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia Członków w okresie 30 dni od dnia, w którym upłynął rok od poprzedniego Walnego Zgromadzenia lub gdy upłynie 30 dni od złożenia wniosków określonych w ust. 2 pkt. b i c,

Zgromadzenie może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.

 

§ 21

 

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków.

2. Zarząd składa się z 3 do 5 członków w tym : Prezesa, Vice Prezesa, Sekretarza i Skarbnika.

3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.

4. Do kompetencji Zarządu należy :

a) realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

b) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

c) zwoływanie Walnego Zgromadzenia i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia,

d) określenie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia, 

e) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

f) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, w tym przyjmowanie i skreślanie z listy członków,

g) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,

h) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,

i) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w każdym czasie, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

7. W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział Członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście z głosem doradczym.

8. Posiedzeniami i pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu lub inny wyznaczony członek zarządu.

9. Posiedzenia Zarządu prowadzone są w obecności co najmniej trzech jego członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

 

§ 22

 

1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad działalnością Zarządu.

2. Komisja składa się z trzech członków, w tym : przewodniczącego i sekretarza.

3. Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy :

a) kontrola bieżącej pracy Zarządu,

b) składanie wniosków na Walnym Zgromadzeniu Członków w sprawie absolutorium dla Zarządu,

c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków,

d) kontrola, przynajmniej raz w roku, finansów Stowarzyszenia,

e) składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków sprawozdania ze swej działalności.

 

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku Stowarzyszenia, z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, Stowarzyszenie może podjąć działalność gospodarczą, z której dochody przeznacza się na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

 

§ 24

 

1. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

2. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest Prezes Zarządu - samodzielnie.

 

Rozdział VI

Przepisy końcowe

 

§ 25

 

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

§ 26

 

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu pozostałego po nim majątku podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

 

§ 27

 

1. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu.

2. Obowiązki likwidatora określa ustawa - Prawo o Stowarzyszeniach.

3. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w uchwale Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

 

Szczebrzeszyn, dnia 16 sierpnia 2004 roku.

 

 

 

 

 

 

© 2006 Copyright by Stowarzyszenie Przyjaciół Szczebrzeszyna.

Webmaster & design by Tomasz Gaudnik. All rights reserved.